torstai 1. syyskuuta 2016

Maahanmuuttoon liityvät hankkeet Pohjois-Karjalassa 2016

Lista on pitkä.  
1. Hanke
2. Toteuttava taho
3. tavoite
4. Kohderyhmä
5. Kesto
6. Työntekijät ja muut resurssit

Alueella käynnissä olevat maahanmuuttajahankkeet (tilanne 31.8.2016)
Siltoja rakentamassa. Joensuun seudun maahanmuuttajapalvelujen kehittämis-ja käynnistämishanke
1.
Hankkeen nimi: Siltoja rakentamassa. Joensuun seudun maahanmuuttajapalvelujen kehittämis - ja
käynnistämishanke
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Joensuun kaupunki
3.
Hankkeen tavoite: Kehittää Joensuun seudulle kiintiöpakolaisten, kolmansien maiden kansalaisten ja
ilman kansalaisuutta olevien henkilöiden kotoutumisen alkuvaiheen tukipalveluita, joilla edistetään
hyvinvointia, osallisuutta, yhteiskuntaan sopeutumista ja työllistymistä. Lisäksi kartoitetaan ja
lisätään alueen kuntien työntekijöiden kotouttamis- ja maahanmuuttoasioiden osaamista. Hankkeen
tuloksena syntyy seudullinen kotouttamisen toimintamalli ja kotouttamisasioiden keskus, josta
alueen kunnat saavat tukea kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Toimintamalli takaa alueen
pakolaisille ja jatkossa myös muille maahanmuuttajille yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset palvelut.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Kolmansista maista tulevat, ilman kansalaisuutta olevat sekä
kiintiöpakolaisina alueelle saapuvat henkilöt. Toiminta-alue on Joensuun seutu (Joensuu, Kontiolahti,
Liperi, Outokumpu, Juuka ja Polvijärvi). Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat alueen kunnat, Itä-
Suomen yliopisto (Aducate), SPR, Joensuun Setlementti ry sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
ry. Hankkeen rahoittajat ovat EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto sekä
Joensuun kaupunki.
5.
Hankkeen kesto: 1.1.2016-30.6.2018
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Projektikoordinaattori, projektityöntekijä ja vertaisohjaaja
Yhteyshenkilö Tarja Munne, tarja.munne@jns.fi
 
 
1.
Hankkeen nimi: JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke, sen Moni-JAKE-osio
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, (koko JAKE-hankkeessa
päähallinnoija suhteessa RAY:een Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja kolmantena
toteuttajana Pohjois-Karjalan Kylät)
3.
Hankkeen tavoite: Maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen ja järjestöjen toiminnan
monikulttuuristaminen. Hankkeeseen kuuluu monikulttuurisuusalan yhteistyöverkostot, rasismin
vastainen työ ja kansalaistoiminnan aktivointi.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Kaikki maahanmuuttajat oleskeluluvasta tai oleskelun kestosta
riippumatta, monikulttuurisuustyössä ja järjestötoimijoina myös suomensuomalaiset.
Itä-Suomi (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo), keskittyen Pohjois-Karjalaan
5.
Hankkeen kesto: 2013 – 2017
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Monikulttuurisuustyössä 1 htv: monikulttuurisen
järjestötoiminnan kehittäjä
Yhteyshenkilö Ville Elonheimo, ville.elonheimo@pksotu.fi
 
Promeq – New Start Finland, sen Pohjois-Karjalan osio
1.
Hankkeen nimi: Promeq – New Start Finland, sen Pohjois-Karjalan osio
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, (koko Promeq-hankkeessa Itä-
Suomen yliopisto, rahoittaja Suomen Akatemia)
3.
Hankkeen tavoite: Maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen palveluiden kehittämisessä
asiakasraatitoiminnalla
4.
Hankkeen kohderyhmä ja –alue: Erityisesti pakolaiset (sekä kiintiöpakolaiset että turvapaikanhakijat
ja turvapaikanhaun kautta oleskeluluvan saaneet), osittain pidempään maassa olleet
maahanmuuttajat. Tarkennetusti Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistysen Kaiku-hankkeen
2
asiakkaat, Joensuun aikuissosiaalityön pakolaisasiakkaat ja kokeneemmat maahanmuuttajat, yksi
tarkennettu kohderyhmä päätetään myöhemmin. Pohjois-Karjala, keskittyen Joensuuhun.
5.
Hankkeen kesto: 2017, suunnittelu- ja aloitusvaihe kesäkuusta 2016 alkaen
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: 0,5 htv: asiakasraatien fasilitaattori, mahdollisesti lisäksi
kotovalmentaja/vertaistutkija
Yhteyshenkilö Elina Pajula, elina.pajula@pksotu.fi
 
KAIKU
1.
Hankkeen nimi: KAIKU
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.
3.
Hankkeen tavoite: Lisätä työmarkkinoiden käytettävissä olevien turvapaikanhakijoiden valmiuksia
osallistua suomalaiseen työelämään ja näin nopeuttaa heidän työllistymistään. 80
turvapaikanhakijan ammatillinen osaaminen tehdään näkyväksi ja 130 tietämystä suomalaisesta
työkulttuurista lisätään. Oleskelulupapäätöksen saaneille maahanmuuttajille tarjotaan
työhönvalmennusta, jonka aikana 40 maahanmuuttajaa kokeilee työskentelemistä avoimien
työmarkkinoiden työyhteisöissä. Kokeiluista osa johtaa työsuhteisiin työpaikkoihin. Lisäksi 30
maahanmuuttajan osaaminen yrittäjänä toimimisesta Suomessa lisääntyy hankkeen toteuttamien
yrittäjyysinfojen kautta. Lisätään työnantajien mahdollisuuksia tarjota turvapaikanhakijoille
tutustumis-, harjoittelu- ja työpaikkoja. Alueen yritysten, järjestöjen sekä julkisen sektorin
työnantajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja heitä neuvotaan ja tuetaan työllistämiseen
liittyvissä asioissa.
4.
Kohderyhmä, toiminta-alue ja kesto: Kaiku-hankkeen kohderyhmään laajennetaan siten, että siihen
kuuluvat myös ne turvapaikanhakijat, jotka ovat työmarkkinoiden käytettävissä sekä oleskeluluvan
saaneet maahanmuuttajat. Hankkeen toiminta-aluetta ovat Joensuu ja Kontiolahti.
5.
Maahanmuuttajille suunnattu toiminta aloitettiin 1.3.2016 ja se jatkuu 31.12.2017 saakka. Hanketta
rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Joensuun kaupunki,
Kontiolahden kunta sekä Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.
6.
Resurssit: Maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät kokoaikainen työhönvalmentaja ja
kotovalmentaja. KAIKU-hankkeessa työskentelee myös projektipäällikkö sekä toinen
työhönvalmentaja sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka etsivät polkuja kuntouttavasta työtoiminnasta
opiskelemaan tai työelämään.
Yhteyshenkilö Sanna Saastamoinen, sanna.saastamoinen@pksotu.fi


1.
Hankkeen nimi: Starttivoimaa
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Suomen Punainen Risti. Koordinaatio SPR:n keskustoimistossa
Helsingissä, aluetyöntekijä neljän piirin alueella.
3.
Hankkeen tavoite: Tavoitteena on tuoda kolmas sektori viranomaisten tueksi oleskeluluvan
saaneiden ja kiintiöpakolaisten kotoutumisessa. Hankkeen avulla luodaan hankepaikkakunnilla
yhteinen kotouttamisen malli, jossa viranomaiset ja järjestöt tietävät ja tuntevat toistensa tehtävät
ja mahdollisuudet. Kaupunkiin muuttanut toivotetaan yhdessä tervetulleeksi ja hän pääsee
tutustumaan omaan paikkakuntaansa; sen ihmisiin, palveluihin ja harrastus- ja työmahdollisuuksiin.
Päämääränä, että tulijasta saadaan kuntaan aktiivinen toimija sekä järjestö- että työympäristöissä.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat sekä kiintiöpakolaiset.
Hanke toimii SPR:n Savo-Karjalan, Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Varsinais-Suomen piirin alueella.
5.
Hankkeen kesto: 2016 – 2018
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Savo-Karjalan piirin alueella toimintaa koordinoi yksi palkattu
henkilö puolipäiväisesti. Toiminnan toteuttajina ovat SPR:n paikallisosastojen vapaaehtoiset sekä
muut järjestöt ja yhdistykset.
Yhteyshenkilö Piia Jounila, piia.jounila@redcross.fi
3
Paikallinen vaikuttavuus
1.
Hankkeen nimi: Paikallinen vaikuttavuus
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni hallinnoi hankkeen
kehittämisteemaa monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta, koko hankkeen hallinnoija Suomen
monikulttuurikeskukset ry SuMo, rahoittaja TEM / Kotouttamisen osaamiskeskus.
3.
Hankkeen tavoite: Paikallisten monikulttuurisuustoimijoiden (erityisesti monikulttuurikeskusten)
toiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Osatavoitteet: Monikulttuurikeskusten ja muiden paikallisten
toimijoiden, enimmäkseen järjestötoimijoiden hyvien käytäntöjen levittäminen kokeneilta
kokemattomille toimijoille, ammattitaidon ja ammattietiikan kehittäminen heilahtelevaisella alalla ja
toiminnan pitkäjänteisyyden ja aaltoilevan tarpeen yhdistäminen. Kehittämisteemat ovat neuvonta,
vapaaehtoistoiminta, suomen kieltä vahvistavat toiminnot, taide ja yrittäjyys. Kehittämisvastuut on
jaettu vastaavasti viidelle monikulttuurikeskukselle. Hankkeen toimintatapana on keskinäisen
oppimisen verkostotyö.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Suomi.
5.
Hankkeen kesto: 2016
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Joensuussa 0,25 htv. Lisäksi SuMon puheenjohtaja työskentelee
Joensuussa. Hankkeen yhteyshenkilönä Joensuun kaupunkiin päin toimii Ville Elonheimo,
monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä.
Yhteyshenkilö Ville Elonheimo, ville.elonheimo@pksotu.fi
 
Monikulttuurisen asumisen kehittämishanke
1.
Hankkeen nimi: Monikulttuurisen asumisen kehittämishanke
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Hanke on osa Suomen Setlementtiliiton asumisen toimialan toimintaa.
Hanketta pilotoidaan Joensuussa ja sitä toteuttaa Joensuun Setlementti ry.
3.
Hankkeen tavoite: edistää suvaitsevaisuutta ja naapureiden välistä vuorovaikutusta
monikulttuurisilla asuinalueilla, lisätä asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä,
ehkäistä konflikteja asuinyhteisöissä ja asuinalueilla sekä vahvistaa maahanmuuttajien asumiseen
liittyviä arkitaitoja.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja-alue: Joensuun seudulla asuvat maahanmuuttajat, kantaväestö sekä
turvapaikanhakijat. Hanketta toteutetaan Joensuussa sekä mahdollisuuksien mukaan lähiseudulla.
Erityisesti työskennellään asuinalueilla, joissa asuu suurin määrän maahanmuuttajia (Rantakylä ja
Noljakka).
5.
Hankkeen kesto: Hankkeella on Raha-automaattiyhdistyksen alustava rahoituspäätös vuosille 2015–
2017.
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Hankkeessa työskentelee osa-aikainen (50 %) kehittäjätyöntekijä
sekä tuntityöntekijöitä. Lisäksi resurssina ovat tulkit ja vapaaehtoiset.
Yhteyshenkilö Kirsi Autio, kirsi.autio@setlementtijoensuu.fi
 
Lähisverkosto –projekti
1.
Hankkeen nimi: Lähisverkosto –projekti 2014-2016 (Lähiötalon toiminnan kehittämiseen
ennaltaehkäisevän perhetyön palveluympäristönä)
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: ViaDia Joensuu ry
3.
Hankkeen tavoite: vahvistaa Rantakylä-Utra alueen lapsiperheiden sosiaalista ja henkistä
hyvinvointia rakentaa ennaltaehkäisevän perhetyön toimintatapoja ja kumppanuusverkostoja
kytkeä ja levittää Lähiötalon toimintamallia ja toimintatapoja lapsiperhepalvelujen kehittämiseksi
yhteistyöverkostossa kehittää ennaltaehkäisevää kohdennetun perhetyön verkostomaista
toimintamallia
4
4.
Hankkeen kohderyhmä ja-alue: hankkeen kohderyhmä on Rantakylä-Utra alueen kaikki lapsiperheet
ja erityisesti maahanmuuttajaperheet sekä haastavissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa
elävät perheet.
5.
Hankkeen kesto: on 2014-2016, eli tämä syksy on projektin viimeinen jakso. Olemme jättäneet Raylle
kohdennetun toiminta-avustuksen että voisimme jatkaa hyvää vakiintunutta Lähiötalon toimintaa
myös jatkossa. Tälle vuodelle 2016 saimme Ray:lta korotetun avustuksen nimenomaan
maahanmuuttajaperheiden tukemiseen.
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Rayn rahoituksella kaksi työntekijää, kokoaikainen
toiminnanjohtaja ja osa-aikainen ohjaaja/kehittäjä. Lisähenkilöstö koostuu palkkatukityöntekijöistä,
työkokeilijoista, kuntouttavassa työtoiminnassa olevista, opiskelijoista ja vapaaehtoisista.
Yhteyshenkilö Kirsti Kurki, kirsti.kurki@viadia.fi
 
Autonomiaa vai integrointia? Maahanmuuttajat ja hyvinvointi suomalaisella syrjäseudulla -tutkimushanke
1.
Hankkeen nimi: Autonomiaa vai integrointia? Maahanmuuttajat ja hyvinvointi suomalaisella
syrjäseudulla -tutkimushanke
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Tutkijatohtori Tiina Sotkasiira, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden
laitos
3.
Hankkeen tavoite: Tutkimushankkeessa tarkastellaan kasvukeskusten ulkopuolella asuvien
maahanmuuttajien hyvinvointia sekä kotouttamisen tukemiseksi kehitetyn palvelujärjestelmän
kyvykkyyttä tunnistaa ja tukea maahanmuuttajien hyvinvoinnin eri tekijöitä.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Pohjois-Karjalan maahanmuuttajataustainen väestö
5.
Hankkeen kesto: 2016-2018
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Tällä hetkellä yksi päätoiminen tutkija.
Yhteyshenkilö Tiina Sotkasiira, tiina.sotkasiira@uef.fi
 
Maahanmuutto, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi
1.
Hankkeen nimi: Maahanmuutto, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Hanke on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston
rahoittamaa Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat -tutkimuskonsortiota (Multilayered
Borders of Global Security, GLASE). Konsortiota johtaa professori James W. Scott Itä-Suomen
yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta. Osahanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopiston
yhteiskuntatieteiden laitos.
3.
Hanneen tavoite: Olemme kiinnostuneita käytännöistä, joiden avulla maahanmuuttajataustaiset
yksilöt ja perheet luovat ja ylläpitävät toimintakykyään muuttuvassa, prekaarissa ja pitkälti
ennakoimattomassa arjessaan. Huomion kohteena ovat arjen erilaiset ja eritasoiset
turvallisuuskysymykset sekä turvallisuutta lisäävät tekijät.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja-alue: Turvapaikanhakijat, pakolaiset ja venäläiset maahanmuuttajat
Tohmajärvellä ja Kiteellä.
5.
Hankkeen kesto: 1.4.2016–31.3.2019.
6.
Hankkeessa oleva resurssi: Professori Laura Assmuthin johtamaan tutkimusryhmään kuuluvat
tutkijat Jaana Palander, Pirjo Pöllänen ja Tiina Sotkasiira Itä-Suomen yliopistosta sekä tutkija Saara
Pellander Helsingin yliopistosta.
Yhteyshenkilö Jaana Palander, jaana.palander@uef.fi
 
KoordiPOK – Työvoimapoliittiset toimet Pohjois-Karjalassa (ESR)
1.
Hankkeen nimi: KoordiPOK – Työvoimapoliittiset toimet Pohjois-Karjalassa (ESR)
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Pohjois-Karjalan ELY-keskus
3.
Hankkeen tavoite: KoordiPOK -hanke suunnittelee ja hankkii julkisia työvoimapalveluja Pohjois-
Karjalassa toteutettavien ESR-hankkeiden kohderyhmien tarpeisiin. Tavoitteena on tukea palveluihin
5
osallistuvien henkilöiden työllistymisvalmiuksien parantumista. KoordiPOK – hanke edistää myös
työllisyyden hoitoon kytkeytyvien verkostojen muodostumista ja yhteistyötä alueen eri toimijoiden
välillä. Hankkeen toiminnalla vahvistetaan asiakaslähtöistä, verkostomaista ja moniammatillista
toimintatapaa mm. tähän liittyvää osaamista ja prosesseja kehittämällä.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Hankittavat työvoimapalvelut kohdennetaan eri ESR-hankkeiden
kohderyhmille koko maakunnan alueella. Toinen kohderyhmä ovat työllisyyden hoitoon osallistuvat
tahot maakunnan alueella. Maahanmuuttajiin liittyen teemme toimia yhteistyössä erityisesti Kaiku-
hankkeen kanssa.
5.
Hankkeen kesto: tällä hetkellä 30.4.2017 asti, suunnitteilla jatkoaika 31.12.2018
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: projektipäällikkö ja projektisuunnittelija
Yhteyshenkilö Raisa Lappeteläinen, raisa.lappetelainen@ely-keskus.fi
 
Turvapaikkana museo. Museot turvapaikanhakijanuorten ja –lasten vapaa-ajan aktivointi- ja
kohtaamispaikkana
 
1.
Hankkeen nimi: Turvapaikkana museo. Museot turvapaikanhakijanuorten ja –lasten vapaa-ajan
aktivointi- ja kohtaamispaikkana.
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Helinä Rautavaaran museo.
3.
Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja tukea alle 25 -vuotiaiden turvapaikan-
hakijanuorten ja -lasten, sekä heidän perheidensä kotoutumista museoissa toteutettavan vapaa-ajan
toiminnan kautta. Joensuussa hankkeen pääasiallinen tavoite on tuoda turvapaikanhakijoille esille
piirteitä suomalaisesta ja paikallisesta kulttuurista ja tällä tavoin edistää heidän kotoutumistaan
uuteen kulttuuriin sekä tarjota mielekästä tekemistä.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Alle 25 –vuotiaat turvapaikanhakijanuoret ja –lapset. Hankkeessa
ovat mukana seuraavat museot: Helinä Rautavaaran museo Espoo, Espoon modernin taiteen museo
EMMA Espoo, Lelumuseo Hevosenkenkä Espoo, Kellomuseo Espoo, Espoon kaupunginmuseo Espoo,
Helsingin taidemuseo HAM Helsinki, Valokuvataiteen museo Helsinki, Hotelli- ja ravintolamuseo
Helsinki, Aineen taidemuseo Tornio, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo KUHMU Kuopio, Pohjois-
Karjalan maakuntamuseo Joensuu, Juminkeko-säätiö Kuhmo, Aboa Vetus & Ars Nova Turku,
Serlachius-museot Mänttä, Sagalundin museo Kemiö
5.
Hankkeen kesto: Toiminnat järjestetään vuosina 2016-2017. Pohjois-Karjalan museo on saanut
rahoitusta vuosille 2016 (käytetty) ja vuodelle 2017, yhteensä 8860 €. Hankkeen aikana museossa
toteutetaan 2-3 työpajan sarja syksyllä 2016 ja keväällä 2017.
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Pohjois-Karjalan museon tuottaja Pauliina Kaasalainen ja
työpajoja vetämään ostettu tilapäinen henkilö. Mukana myös Pohjois-Karjalan museon
monikulttuurinen vapaaehtoisryhmä Karelia Friends.
Hanke on menossa Pohjois-Karjalan museossa. Avasimme kesäkuussa pääasiassa Paiholassa asuvien
turvapaikanhakijoiden tuottaman näyttelyn Carelicumissa. Vastaavanlainen on tulossa ensi keväänä
Kiteellä asuvien osalta.
Yhteyshenkilö Tarja Raninen-Siiskonen, tarja.raninen-siiskonen@jns.fi
 
Kohdataan kirjastossa!
1.
Hankkeen nimi: Kohdataan kirjastossa!
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Joensuun seutukirjasto – Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
3.
Hankkeen tavoite: Tavoitteena on lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä kahdensuun-taisesti:
suomalainen väestö ja kulttuuri tutuksi pakolaisille ja vastavuoroisesti pakolaiset ja heidän taustansa
tutuksi suomalaisväestölle lisäämällä tietoa kulttuurien eroista – ja yhtäläisyyksistä. Erityisesti
nostetaan esiin tällä hetkellä Suomeen pääasiallisesti saapuvien pakolaisten lähtömaat ja -alueet eli
Lähi-itä ja Somalia. Pääteemat ovat vuorovaikutteisuus, saavutettavuus ja kansainvälisyyskasvatus
6
ruohonjuuritasolla. Molemminpuolista suvaitsevaisuutta lisätään koulutuksen ja kirjallisuuden avulla,
mutta hankkeessa hyödynnetään suomalaisten vapaaehtoistyöhalukkuutta organisoimalla
pakolaisille suunnattua kirjastokummitoimintaa joka muodostuu mm. ääneenlukemisesta,
kielikahviloista ja vapaamuotoisista palveluihin tutustumisista yhdessä. Samalla kirjaston jo olemassa
olevia toimintamalleja ja tapahtumiat tarkastellaan erityisesti pakolaisille sopivuuden näkökulmasta.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Joensuun alueen maahanmuuttajat, erityisenä kohderyhmänä
nuoret pakolaiset
5.
Hankkeen kesto: 1.9.2016-30.6.2017
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Projektityöntekijä 1.9.2016-31.5.2017, hankkeen ohjaus kirjaston
henkilökunnan toimesta otona.
Lisätietoja: http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kohdataan-kirjastossa
Yhteyshenkilö Rebekka Pilppula, rebekka.pilppula@jns.fi
 
Kulttuurivalmentaja hanke
1.
Hankkeen nimi: Kulttuurivalmentaja hanke
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Joensuun kulttuuripalvelut
3.
Hankkeen tavoite: Laajentaa kulttuuripalveluihin liittyvää tietämystä, kannustaa haja-asutusalueiden
asukkaita tutustumaan keskustan kulttuuripalveluihin, kulttuurin tasa-arvoisempi kuluttaminen,
mietitään mahdollisuuksia tuoda keskustan kulttuurilaitosten tarjontaa ja toimintaa haja-
asutusalueille. Kulttuurivalmentaja hankkeessa kulttuurivalmennusta- tapaamisia ja vierailuja
taidelaitoksiin – toteutettiin myös maahanmuuttajille. Heille myös tehtiin oma kirjasto-
opastuskäynti. Sekä museoihin tutustuminen että kirjaston esittelyt koettiin kohderyhmässä
tarpeellisina ja hyödyllisinä.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Haja-asutusalueen asukkaat, keskusta-alueella työttömät,
maahanmuuttajat
5.
Hankkeen kesto: 1.6.2015 – 28.2.2016
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: 2 määräaikaista (yht 10,5 kk), osa-aikainen (20%)
hankekoordinaattori
Yhteyshenkilö Pirkko Ahola, pirkko.ahola@jns.fi
 
Kotoverkostoja maaseutualueille –hanke
1.
Hankkeen nimi: Kotoverkostoja maaseutualueille –hanke
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Maaseudun Sivistysliitto.
3.
Hankkeen tavoite: Kotoverkostoja maaseutualueille -hankkeen tavoitteena on rakentaa
maaseutualueille paikallisia, erilaisista toimijoista koostuvia yhteistyöverkostoja, jotka ovat
kiinnostuneita monikulttuurisesta ja kotoutumista tukevasta toiminnasta. Tavoitteena on tuottaa
oikeaa tietoa maahanmuuttajakenttään liittyvistä kysymyksistä sekä välittää ja ideoida
toimintamalleja oman yhteisön/yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi monikulttuurisempaan
suuntaan. Yleisen tietämyksen lisääminen, tapaamismahdollisuuksien järjestäminen,
kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen ja sen myötä asennekentän kehittyminen myös
laajemmalla kohderyhmällä.Paikallisten verkostojen keskinäiseen verkottumiseen vertaistuen,
yhteisten suunnitelmien ja toiminnan mahdollistamiseksi sekä valtakunnallisten toimintamallien ja
hyvien käytäntöjen levittämiseen ja jalkauttamiseen Pohjois-Karjalan maaseutualueille. Paikalliset ja
alueelliset käytännöt, kokemukset ja ideat kootaan pieneksi oppaaksi, jota jaetaan paitsi osallistujille,
myös muille aiheesta kiinnostuneille. Hankkeen tarvetta on kartoitettu Maaseutu ja
monikulttuurisuus –esiselvityksessä, jonka raportti on luettavissa osoitteessa
http://www.msl-
ita.fi/moni/
.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja-alue: Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiallisesti maaseutualueilla
toimivat yhdistysten ja yhteisöjen edustajat sekä yksittäiset asukkaat Vaara-Karjalan leaderin sekä
7
Joensuun seudun leaderin alueilla (lähinnä Lieksa, Kontiolahti/Eno/Paihola; muut alueet tarpeen ja
kiinnostuksen mukaan). Kaikille avoimia tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä vastaanottokeskuksen
asukkaiden ja muiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa.
5.
Hankkeen kesto: 1.9.2016 – 31.8.2017
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Työaikaa on kaikkiaan noin 3 kk. Hanketta toteuttaa Itä-Suomen
aluekeskuksen koulutussuunnittelija Suvi Kaljunen.
Yhteyshenkilö Suvi Kaljunen, suvi.kaljunen@msl.fi
For active and global citizenship - against youth social exclusion-hanke
1.
Hankkeen nimi: For active and global citizenship - against youth social exclusion
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Joensuun lyseon lukio sai EU-rahoitteiden hankerahan (Erasmus+KA2,
Yleissivistävän koulutuksen strateginen kumppanuushanke). Joensuun lyseon lukion toimii projektin
kansainvälisenä koordinaattorikouluna.
3.
Hankkeen tavoite: Tavoitteena olisi lisätä suomalaisten ja espanjalaisten lukiolaisnuorten
aktiivisuutta suhteessa maahanmuuttajanuoriin ja samalla tukea nuorten aktivoitumista
yhteiskunnallisiin asioihin. Nuorille tarjotaan vuorovaikutustilanteita, joidenka uskotaan vaikuttavan
heidän asenteisiinsa ja vahvistavan nuorten omaa osallisuutta maahanmuuttajien suuntaan.
Projektimme ei suoraan liity mihinkään opetettavaan aineeseen vaan tavoittelemme
yksilöllistä/yhteiskunnallista vaikutusta.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Hankkeessa toimijoina ovat Joensuun lyseon lukion ja IES Eunate
IBH - koulun (Espanja, Pamplona) opiskelijaryhmät, ja saman ikäisiä maahanmuuttajanuoria
Joensuusta ja Pamplonasta eri tahoilta.
5.
Hankkeen kesto: 1.9.2016 – 31.8.2018 (24kk)
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Joensuun lyseon lukion opettajat;
Sari Manninen, biologian ja terveystiedon opettaja, hankkeen koordinaattori
Pauliina Immonen, biologian ja terveystiedon opettaja, tvt-vastaava
Anu Kotilainen, opinto-ohjaaja
Hankkeen yhteistyökumppanit Joensuussa:
PKKY, Niittylahti, maahanmuuttajien ammatilliseen tutkintoon valmistavan koulutus, Sari Härkönen
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni), Henna Middeke
Maahanmuuttajien tukiasumisyksikkö Lukkarila, Nina Kokkonen
Maahanmuuttajien lukioon valmistava linja sekä perusopetuksen lisäopetus, Joensuun lyseon lukion
aikuislinja, Jenni Salo
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattori, Joensuun kaupunki, Maria Pikkarainen
Yhteyshenkilö Sari Manninen, sari.manninen@jns.fi
 
Varikko Pohjois-Karjala-hanke
1.
Hankkeen nimi: Varikko Pohjois-Karjala 2015-2017 (ESR): kuntouttavat päiväkeskukset Joensuu,
Outokumpu, Juuka ja Kitee
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Viadia Joensuu ry
3.
Hankkeen tavoite: Järjestetään a) kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja,
rikosseuraamuspalvelupaikkoja, vapaaehtoistyötä ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa,
b) henkilökohtaista omaohjaaja –toimintaa ja c) asumisen tukipalvelua eli sosiaalista isännöintiä
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Haastavissa työmarkkina- ja elämäntilanteissa olevat henkilöt:
päihde- ja mielenterveyspulmia kokevat, rikostaustaiset, kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti
työllistyvät yms. henkilöt. Joensuu, Outokumpu, Juuka ja Kitee
5.
Hankkeen kesto: 2015-2017
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: projektipäällikkö, neljä kokoaikaista ja yksi osa-aikainen ohjaaja,
palkkatukityöllistetty apuohjaaja.
Yhteyshenkilö Teija Nuutinen, teija.nuutinen@viadia.fi
8
Työ! –hanke
1.
Hankkeen nimi: Työ!
2.
Hankkeen hallinnoiva taho: Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry
3.
Hankkeen tavoite: Päätavoitteena Työ! -hankkeella on, että maahanmuuttajataustaisten ihmisten
osallistuminen työelämään kasvaa ja sitä kautta yhteiskunnallinen osallisuus lisääntyy. Työ! -
hankkeen toiminnoissa ihmiset saavat tukea työllistymiseen keskittyen varsinkin ensimmäisen
työpaikan saamiseen Suomessa. Työelämäosallisuuden kautta tavoitteena on myös tukea muuta
osallisuutta. Hankkeessa tuetaan työllistymistä, kehitetään työelämätaitoja ja edesautetaan maahan
muuttaneiden työllistymistä tukemalla heitä työnhaussa. Hankkeen aikana järjestetään vuosittain
kaksi työnhakuklubia.
4.
Hankkeen kohderyhmä ja – alue: Hankkeen kohderyhmänä ovat Joensuun ja muun Pohjois-Karjalan
alueella asuvat maahanmuuttajataustaiset ihmiset, mukaan luettuna opiskelijat.
5.
Hankkeen kesto: Hanke on kolmevuotinen: 1.5.2016-30.4.2019
6.
Hankkeessa oleva henkilöresurssi: Hankekoordinaattori
Yhteyshenkilö Henna Middeke,
henna.middeke@jomoni.fi
 
Kasvokkain-toiminta
1.
Kasvokkain-toiminta
2.
Suomen Pakolaisapu ry
3.
Tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden vertaisryhmätoimintaosaamista valtakunnallisesti ja
tuoda esiin maahanmuuttaneiden omaa osaamista osana kotoutumista.
4.
Hanke toimii valtakunnallisesti. Toimimme vuosittain eri yhteistyöalueilla, joissa toimijat ovat
halukkaita aloittamaan maahanmuuttaneiden vertaisryhmätoimintaa. Koulutamme ja tuemme
toiminnassa alkuun. Joensuussa työntekijällä on oma vertaisryhmä ja hän voi olla laajemmin mukana
verkostoissa ja olla paikallisesti apuna vertaisryhmätoiminnan tukena.
5.
Kasvokkain-toiminta saa Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettua toiminta-avustusta. Nykyinen
rahoituskausi on vuoden 2017 loppuun.
6.
Toiminnassa on neljä työntekijää, joista yksi Joensuussa, muut Helsingissä.
Yhteyshenkilö Anne Korppinen,
anne.korppinen@pakolaisapu.fi
 
LEIJAT
·
1.6.2015 - 31.5.2017
·
Lieksan Somali Perheyhdistys ry
·
tavoitteena kartoittaa maahanmuuttajien tarpeita, kehittää tarvittavia maahanmuuttajataustaisille
perheille suunnattuja palveluja, pilotoida ja tuotteistaa palvelut
·
muualla saatujen vastaavien hyvien kokemuksien hyödyntäminen
·
maahanmuuttajataustaisen yhdistyksen oman osaamisen ja maahanmuuttajien osallisuuden
lisääntyminen
·
erityisenä kohderyhmänä lieksalaiset maahanmuuttajataustaiset perheet, joissa on tarvetta
vanhemmuuden tukemiselle (aikuistuvia lapsia) ja jotka tarvitsevat integraatiota (vasta maahan
tulleet) sekä ikääntyneet työikäiset maahan muuttaneet (joilla ei ole perhettä tukena Suomessa)
Yhteyshenkilö Lieksan Somaliperheyhdistys,
lsperheyhdistys@gmail.com
, Anja Sarasoja,
anja.sarasoja@gmail.com
 
Elämän pitkospuut; opinnollista kuntoutusta teknologian avulla
·
1.3.2015 – 31.12.2016
·
Kiteen Evankelinen kansanopisto
·
tavoitteena luoda uuden tyyppinen opinnollisen kuntoutuksen malli, jossa osallistujia tuetaan
elämän erilaisissa taitekohdissa
·
tuetaan osallistujien sosiaalista osallisuutta, elinikäistä oppimista ja työelämävalmiuksia
9
·
kehitettävän opinnollisen kuntoutuksen mallin perustana on toisaalta opinnollisen kuntoutuksen
pedagogiset käsitteet ja elämänkaariteoria toisaalta modernien teknologioiden käyttö
·
kohderyhmänä maahanmuuttajat, vaikeasti työllistyvät ja romanit
Yhteyshenkilö Eeva Nygren, eeva.nygren@kiteenkansanopisto.fi
Asiakaslähtöinen palvelumallin kehittäminen nuorten aikuisten tukemiseen monikulttuurisessa
toimintaympäristössä (AsPaKe)
·
1.1.2015 – 31.10.2016
·
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry
·
nuorille ja nuorille aikuisille henkilökohtainen tuki, ohjaus ja neuvonta arjenhallintaan, opintojen
eri vaiheisiin, työharjoitteluun, työllistymiseen ja tarvittaviin yhteiskunnan palveluihin
·
yksilö- ja ryhmäohjausta
·
kohderyhmänä erityisesti maahanmuuttajanuoret, myös suomalaiset nuoret
·
monikulttuurisessa toimintaympäristössä sovellettavien nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen
tähtäävien palveluiden ja niistä koostuvan palvelumallin kehittäminen
·
lopputuloksena tuotetaan toimintamalli, jonka kustannustehokkuus ja vaikuttavuus on empiirisesti
todennettu hankkeen aikana
·
kehitettävää mallia voidaan hyödyntää myöhemmin sekä julkisten että yksityisten
sosiaalipalveluiden toiminnassa esim. ostopalveluperiaatteella
Yhteyshenkilö AsPaKe-hanke,
puh. 050 320 7033
 
Joensuun kaupungin vapaa-aikakeskuksessa on tehty maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan
avulla vuodesta 2011.
Työ on kohdentunut enimmäkseen naisiin, lapsiin ja nuoriin, ja kotouttamistyötä on
toteutettu ministeriön hanketuella. Tällä hetkellä meillä ei ole hankkeita teemaan liittyen käynnissä, mutta
teemme mielellämme yhteistyötä, mikäli tarvetta ilmenee.
Yhteyshenkilö Sari Jormanainen,

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti